فروش یو پی اس و تعمیرات تخصصی یو پی اس
 
مرجع تخصصی یو پی اس باتری یو پی اس استابلایزر
Eaton 9130 یو پی اس
700-3000 ورتبرال
راهنمای کاربر
® کلاس بیانیه
EMC
(ولتاژ پایین بیش از 1500 مدل ورتبرال)
قسمت
FCC 15
توجه داشته باشید این تجهیزات آزمایش شده و در بر داشت تا با محدودیت برای یک کلاس را رعایت دستگاه های دیجیتالی ، طبق
بخش 15 از مقررات
FCC. این محدودیت طراحی شده اند برای حفاظت در برابر معقول در برابر تداخل مضر
هنگامی که وسایل و تجهیزات در محیط های تجاری اداره می شود. این تجهیزات تولید ، استفاده می کند ، و می تواند پرتو افکندن
انرژی فرکانس های رادیویی ، و در صورت نصب نشده است و مورد استفاده در راهنمای کاربر بر اساس دستور العمل ، ممکن است باعث شود مضر
تداخل به ارتباطات رادیویی. بهره برداری از این تجهیزات در یک منطقه مسکونی است به احتمال زیاد به علت مضر
مداخله که در این صورت کاربر نیاز خواهد بود برای اصلاح تداخل با هزینه خودش بود.
فهرست مندرجات

1 مقدمه 1. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 هشدارهای ایمنی 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 نصب 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بازرسی تجهیزات 17

باز کردن بسته بندی کابینه 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
چک کردن شارژر و لوازم جانبی 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نصب و راه اندازی Rackmount 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بررسی راه آهن کیت لوازم جانبی 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ابزارهای مورد نیاز 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
راه اندازی Rackmount 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rackmount
نصب سیم کشی 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نصب 23 یو پی اس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اتصال EBM (ها) 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نصب برج 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
برج نصب سیم کشی 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نصب 30 یو پی اس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اتصال EBM (ها) 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
یو پی اس راه اندازی اولیه 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
عملیات 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
توابع کنترل پنل 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تغییر زبان 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
توابع نمایش 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنظیمات کاربری 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حالت های عامل 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حالت عادی 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حالت باتری 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نحوه دور زدن 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حالت آماده به کار 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
یو پی اس راه اندازی و خاموش کردن 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شروع 45 یو پی اس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شروع باتری یو پی اس در 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
یو پی اس خاموش کردن 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انتقال بین حالت های یو پی اس 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول محتویات
Eaton ® 9130
یو پی اس (7-300 ورتبرال) راهنمای کاربر؟ 164201718 برگرد 2 دوم www.powerware.com
بازیابی ورود رویداد 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنظیم استراتژی برق 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیکربندی تنظیمات گذر 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بخش های پیکربندی بار 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیکربندی تنظیمات باتری 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیکربندی یو پی اس برای EBMs 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اجرای تست باتری به صورت خودکار 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پیکربندی اتوماتیک راه اندازی مجدد 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
ارتباطات 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
گزینه های ارتباطی نصب و پایانه کنترل 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
گزینه های ارتباطی 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تومان - 232 و یواس بی پورت های ارتباطی 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
کارت های اتصال به کامپیوتر 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
از راه دور برق اضطراری کردن 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تماس با ما دارای خروجی رله 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ورودی سیگنال قابل برنامه ریزی 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عملیات مودم 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powerware LanSafe
قدرت نرم افزار مدیریت 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
یو پی اس های نگهداری و تعمیرات 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
یو پی اس و مراقبت از باتری 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذخیره سازی یو پی اس و باطری 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقتی به جای باتری 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جایگزینی باتری های 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جایگزینی باتری یو پی اس Rackmount داخلی 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جایگزینی باتری یو پی اس داخلی برج 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جایگزینی EBMs Rackmount 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جایگزینی EBMs برج 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تست باتری های جدید 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بازیافت باتری یو پی اس و یا مورد استفاده 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
به روز رسانی میانافزار یو پی اس 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشخصات 7 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشخصات مدل 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پانل های عقب 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
عیب یابی 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هشدار دهنده نمونه و شرایط 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خاموش کردن صدای زنگ دار 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
مرکز خدمات و پشتیبانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول محتویات
Eaton ® 9130
یو پی اس (7-300 ورتبرال) راهنمای کاربر؟ 164201718 برگرد 2 سوم www.powerware.com
9
گارانتی 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دو سال گارانتی تعویض محدود (ایالات متحده و کانادا) 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ده ساله طرفدار دارای گارانتی محدود (ایالات متحده و کانادا) 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بار تضمین حفاظت (ایالات متحده و کانادا) 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول محتویات
Eaton ® 9130
یو پی اس (7-300 ورتبرال) راهنمای کاربر؟ 164201718 برگرد 2 www.powerware.com ivEaton ® 9130 یو پی اس (7-300 ورتبرال) راهنمای کاربر؟ 164201718 برگرد www.powerware.com 2 1
فصل 1 مقدمه
Eaton ® 9130
سیستم قدرت بدون وقفه (یو پی اس) ، بخشی از
Powerware
سری ® ، محافظت می کند حساس خود را از تجهیزات الکترونیکی
رایج ترین مشکلات قدرت ، از جمله شکست های قدرت ، قدرت
sags
، قدرت موج ، brownouts ، سر و صدا خط ، شمار سنبله در ولتاژ بالا ،
تغییرات فرکانس ، تعویض گذرا ، و اعوجاج هارمونیکی.
قطع برق می تواند رخ دهد زمانی که شما دست کم انتظار آن را و قدرت
کیفیت می تواند نامنظم. این مشکلات می توان پتانسیل را دارند که
فاسد اطلاعات حساس ، نابود ذخیره جلسات کاری ، و آسیب
سخت افزار -- ساعت باعث بهره وری از دست رفته و تعمیرات گران است.
با Eaton 9130 ، شما می توانید با خیال راحت از اثرات قدرت از بین بردن
اختلالات و نگهبانی از یکپارچگی تجهیزات خود را. ارائه
عملکرد فوق العاده و قابل اعتماد بودن ، Eaton 9130 منحصر به فرد
مزایا عبارتند از :
؟ واقعی تبدیل آنلاین دو فن آوری با تراکم قدرت بالا ،
ابزار استقلال فرکانس ، سازگاری و ژنراتور.
؟ ABM ® تکنولوژی که با استفاده از باتری های پیشرفته برای مدیریت
افزایش عمر باتری خدمات ، زمان شارژ بهینه سازی ، و ارائه
هشدار قبل از پایان عمر باتری مفید باشد.
؟ انتخاب حالت بهره وری بالا از بهره برداری است. بستنی - 003
این کلاس باعث تداخل در دیدار تمام تجهیزات مورد نیاز از کانادا باعث تداخل
آیین نامه تجهیزات یخ - 003.
تنظیم
appareil Numérique د لا classe respecte toutes له exigences رقیق Reglement جنوبی لو مواد brouilleur رقیق
کانادا.
EN 62040-2
برخی از تنظیمات زیر
EN 62040-2 به عنوان "کلاس یو پی اس برای محدودیت توزیع فروش." طبقه بندی شده برای
این تنظیمات به شرح زیر شامل :
هشدار این کلاس محصولات یو پی اس است. در محیط داخلی ، این محصول ممکن است تداخل رادیویی ، چون در
که در این صورت ، کاربر ممکن است ملزم به انجام اقدامات اضافی.
VCCI مقررات
Eaton ، Powerware ، ABM ، FERRUPS ، و LanSafe تجاری ثبتشده و ConnectUPS است یک علامت تجاری از
Eaton شرکت یا شعبه آن و وابستگان. کد ملی برق و NEC و علائم تجاری ثبت شده
انجمن ملی حفاظت از آتش ، شرکت فیلیپس یک علامت تجاری ثبت شده شرکت فیلیپس پیچ است. همه متفرقه
علامت های تجاری دارایی شرکت های مربوطه می باشند.
؟ کپی رایت 2008 شرکت
Eaton ، رالی ، NC ، ایالات متحده آمریکا. کلیه حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این سند ممکن است
به هیچ وجه بدون تصویب بیان کتبی
Eaton Corporation.Class ب EMC بیانیه تکثیر
(مدل های ولتاژ پایین تا 1500 و ورتبرال
مدل های بالا ولتاژ تا 3000 ورتبرال)
قسمت
FCC 15
توجه داشته باشید این تجهیزات آزمایش شده و در بر داشت تا با محدودیت برای کلاس های دیجیتال دستگاه ب مثبت بدهد ، طبق
بخش 15 از مقررات
FCC. این محدودیت طراحی شده اند برای حفاظت در برابر معقول در برابر تداخل مضر در
نصب مسکونی. این تجهیزات تولید ، استفاده می کند و می تواند انرژی فرکانس های رادیویی و تابش ، اگر نصب نشده است
و مطابق با دستورالعمل استفاده می شود ، ممکن است تداخل مضر به ارتباطات رادیویی می شود. با این حال ،
هیچ تضمینی وجود ندارد که دخالت اتفاق نخواهد افتاد در نصب خاص وجود دارد. اگر این تجهیزات باعث می کند
تداخل مضر به رادیو یا تلویزیون پذیرایی ، که می تواند توسط عطف تجهیزات روشن و خاموش تعیین می کند ،
کاربر را تشویق به تلاش برای دخالت یک یا چند تا از اقدامات زیر درست است :
؟
Reorient یا جابجا شده از آنتن دریافت می کند.
؟ افزایش جدایی میان تجهیزات و گیرنده.
؟ اتصال تجهیزات به در خروجی مدار مختلف از آن به که گیرنده متصل شده است.
؟ مشورت فروشنده و یا رادیو را تجربه / تکنسین تلویزیونی برای کمک کند.
بستنی - 003
این کلاس ب باعث تداخل در دیدار تمام تجهیزات مورد نیاز از کانادا باعث تداخل
آیین نامه تجهیزات یخ - 003.
تنظیم
appareil Numérique د لا classe ب respecte toutes له exigences رقیق Reglement جنوبی لو مواد brouilleur رقیق
کانادا.
VCCI NoticeRequesting اعلامیه تطابق
واحد هایی که با علامت م برچسب منطبق با استانداردهای زیر هماهنگ و دستورالعمل های اتحادیه اروپا :
؟ هماهنگ استاندارد : کمیسیون مستقل انتخابات 61000-3-12
؟ اتحادیه اروپا بخشنامه ها : 73/23/
EEC ، شورای رهنمود در تجهیزات برای استفاده خاص در محدوده ولتاژ طراحی شده
93/68/
EEC ، اصلاح دستورالعمل 73/23/EEC
89/336/EEC ، شورای رهنمود مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی
92/31/
EEC ، اصلاح رهنمود 89/336/EEC مربوط به EMC
اعلامیه تطابق (به کمیسیون اروپایی در دسترس است و طبق در خواست برای محصولات با علامت م. برای کپی از کمیسیون اروپایی
اعلامیه تطابق ، تماس بگیرید :
Eaton قدرت Oy کیفیت
Koskelontie 13
باله - 02،920 اسپو


برچسب ها: تعمیرات یوپی اس، فروش یوپی اس، Eaton 9130 یو پی اس، یوپی اس، فروش باتری،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اردیبهشت 1392 توسط رسام یو پی اس
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات